فعالیت کارگروهگالری

اینترنت اشیاء تا سال ۲۰۲۵

کارگروه مهارت های سواد رسانه ای در شهر هوشمند


ترجمه: سمیرا لطفی نوکنده
طراحی و اینفوگرافی: محمودآبادی

نوشته های مشابه