فعالیت کارگروهگالری

نقش و جایگاه سواد رسانه‎ای و سواد دیجیتالی در شهر هوشمند

کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهر هوشمند


تهیه، گرداوری و طراحی: مهندس زهرا مهدوی (عضو کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهر هوشمند)

نوشته های مشابه