فعالیت کارگروه

سواد رسانه ای و کیفیت مصرف فرهنگ

سوادرسانه ای: دستیابی به درک درستی که مبنی بر توانایی مهارتی باشدومنجربه شناخت وارزشگذاری انواع تولیدات رسانه ای گردد.

یادداشت روح الله حمیدیان*

رویکردهای سوادرسانه ای
– زیبایی شناختی: مصرف کننده فرهنگی به ساختار محصول فرهنگی توجه ویژه دارد.
– اجتماعی فرهنگی: مخاطب نسبت به تاثیرات اجتماعی محصولات فرهنگی حساسیت بیشتری خواهد داشت.
– اقتصادی: باهدف آگاهی بخشی بیشتر به مصرف کننده،سود اقتصادی بیشتر را مبنا در نظر میگیرد.
– سیاسی: به تاثیرگذاری محصول فرهنگی برمصرف کننده تمرکز خواهد داشت.

مصرف فرهنگی: مصرف پدیده های مهم در جوامع مدرن است و به عنوان فعالیتی اجتماعی وروز مره در حوزه بروز سبک زندگی مطرح میشود.

رابطه دوسویه سواد رسانه ای ومصرف فرهنگی:
-رابطه دوسویه سواد رسانه ومصرف فرهنگی در دست یابی آسان و هدفمند به منابع و انباشت های فرهنگی درجهت ارتقای سرمایه های فرهنگی درجهت ارتقای سرمایه های فرهنگی خلاصه میشود.

انواع مصرف کننده فرهنگی:

-مصرف کننده انفعالی:تحت تاثیر نهاد قدرت بوده وپذیرای آنچه به او ارائه میشود به شکلی منفعلانه میباشد.
-مصرف کننده ارتباطی:نسبت به محصول با خدمت فرهنگی حالتی خنثی داشته ومصرف انگیزه ای برای شکل گیری ارتباط میباشد.
مصرف کننده ابداعی: فرد خود از قدرتی مستقل دربرابر نهادقدرت برای ایجادچرخه مصرف برخوردار خواهدبود.
اهداف: اساسی مصرف فرهنگی که ازطریق سواد رسانه ای محقق میشود :- آگاهی-فراغت-توانمندسازی-آموزش-تعالی

گام های دستیابی به مصرف صحیح فرهنگی:
-دسترسی:مخاطب آگاه می شود که در میان حجم انبوه محصولات وخدمات فرهنگی چگونه به آنچه مناسب تر وبانیازهای او هماهنگ تر است دسترسی یابد‌.
-تحقیق:مخاطب امکان طبقه بندی وفهم دقیق ترازمنابع بازنمایی شده توسط محصول فرهنگی رابدست می آورد.
-ارزیابی:پس از فهم درست از مختصات وهندسه مفهومی محصول مبتنی برپیشینه وداشته های خویش،مخاطب امکان سنجش وارزیابی محصول را به دست خواهد آورد.
-محتوا سازی :عالی ترین سطح سواد رسانه ای محسوب شده ومخاطب به باز تولید فرهنگی دست زده ویک تولید کننده فرهنگی خواهد شد.

*عضو کارگروه پایش

برچسب ها

نوشته های مشابه