فعالیت کارگروهگالری

فب لب‌ها و شهر هوشمند

کارگروه مهارت‌های سواد رسانه‌ای در شهر هوشمند


ترجمه و گردآوری: هانیه عظیم زادگان-
طراحی و تنظیم: مهندس سعیده اکبریان

نوشته های مشابه