اخبار انجمن

منشور اخلاقی انجمن سوادرسانه ایران

منشور اخلاقی انجمن سوادرسانه ایران

به عنوان عضو انجمن سواد رسانه ای ایران، تقوای درونی و خودسازی را برترین فضیلت اخالقی می دانم و در این راستا، در طول عضویت در انجمن؛
۱« -نهضت سواد رسانه ای« را یک ضرورت، تکلیف و ماموریت ملی تلقی کرده و برای گسترش آن در همه سطوح اجتماعی تالش خواهم کرد.
۲ -توجه خود را به »رعایت انصاف، بی طرفی و حفظ حریم خصوصی دیگران« در همه امور معطوف داشته، با کنترل احساسات شخصی و تعصبات سیاسی و قومی، وجهه همت خود را کمک به توسعه کشور و ارتقای فرهنگ عمومی قرار خواهم داد.
۳ -منافع ملی و مصالح عالیه مردم ایران را همواره مدنظر خواهم داشت و در انجام وظائف محوله، »اصول اخالقی و قوانین کشور« ، معیار درستی و مبنای عمل من خواهد بود.
۴ -از حضور و همکاری با انجمن برای تحقق »مقاصد سیاسی و گروهی« استفاده نمی کنم.
۵ -در کنار استقبال از نقد دلسوزانه؛ ضمن رازداری و پرده پوشی از خطاهای دیگران، از هرگونه بدبینی، بدخواهی، بدگویی و حتی قضاوت و پیش داوری به شدت اجتناب می کنم و تالش خواهم کرد، »فضایی سرشار از اعتماد و صمیمیت« در محیط انجمن، برقرار گردد.

 

نوشته های مشابه