اخبار انجمنفعالیت کارگروه

چگونه خود را با فضای مجازی تطبیق دهیم؟

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: ارتقای سطح سواد مجازی برای داشتن سبک زندگی مجازی درست در شبکه های اجتماعی مجازی امری لازم و ضروری است و غفلت از نقش تأثیر گذار این نوع پلتفرم ها از جنبه های مختلف در افراد و جامعه سبب بحران و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری می شود.

علی صابری عضو انجمن سواد رسانه ای ایران، در گفت و گو با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، با اشاره به این موضوع که همسو با پیشرفت علم و فناوری افکار و رفتار متأثر از مؤلفه های مختلف رشد و تحول می یابند، اظهار داشت: ساختارهای اجتماعی متناسب با میزان پیشرفت دانش و نگرش تغییر پیدا می کنند؛ فرهنگ های مختلف ترویج و رشد می یابند؛ سبک  های زندگی متنوع متناسب با مؤلفه های عصر جدید شکل می گیرند.

وی ادامه داد: سبک هایی از زندگی بر مبنای پیشرفت تکنولوژی بر مبنای محصولات، خدمات و ابزارهایی که فناوری های مختلف ارائه می کنند، سبک هایی که باید بستر شکل گیری و رشد اصولی آنها سواد محور برنامه ریزی شود تا نحوه زندگی با فناوری سبکی رشد یافته داشته باشد و تکنولوژی ابزاری در خدمت سلامت، امنیت، پیشرفت و موفقیت شود تا در عصر دیجیتال دنیای مجازی سالم و پویا شکل بگیرد.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: فضای مجازی با امکانات و ویژگی های متنوع محصول رشد دانش و نگرش محصول پیشرفت فناوری از ابعاد مختلف است و شبکه های اجتماعی مجازی شیوه ای از خدمات و امکانات این محیط هستند.

وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی، امکان و بستری برای تعامل و ارتباط در دنیای مجازی پلتفرمی که به دلیل ساختار متنوع خدمات دهی و گرایشی که افراد به دلایل و اهداف مختلف به این مدل های ارتباطی دارند، توانسته بخش عمده ای از زندگی در دنیای مجازی شود و از جنبه های مختلف علاوه بر خدمات دهی در افکار و رفتار کاربران نیز تاثیر بگذارد و سبب شکل گیری ساختارهای ارتباطی و تعاملی جدیدی شود.

صابری اظهار داشت: سبک های زندگی مجازی بر مبنای فناوری که این دامنه گسترده تأثیر در افراد و همسو با آن تأثیر در ساختارهای اجتماعی توسط پلتفرم هایی با عنوان شبکه های اجتماعی مجازی لازم می دارد که مدیریت همه جانبه آن مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی های سواد محور در جهت ارتقای فرهنگ درست تعامل با شبکه های مجازی ارائه شود؛ مدیریتی آگاهانه از جانب کاربر و مدیریتی جامع تر و موثرتر توسط نهادهای توسعه فضای مجازی.

آموزش به شیوه ای درست و نتیجه بخش اصولی ترین راه تعامل با دنیای مجازی با شبکه های اجتماعی مجازی است؛ سواد فضای مجازی بهتر و مؤثرتر از هر راهکار می تواند سبب سالم سازی و توسعه امکانات و خدمات مجازی شود.

وی افزود: شبکه های اجتماعی مجازی محیط زندگی مجازی ما هستند امکانی که توسعه فناوری این بستر را برای انسان عصر دیجیتال ایجاد کرده تا از این محصول پیشرفت تکنولوژی هدفمند و مفید بهره ببرد و بتواند زندگی جدیدی در دنیای مجازی با امکانات متنوع داشته باشد.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: از این نظر لازم است فرهنگ درستی از ماهیت و کاربرد فناوری، از زندگی با تکنولوژی و زندگی در شبکه های اجتماعی مجازی شکل بگیرد تا نقش و نحوه تعامل ما در فضای مجازی در هر نوع پلتفرم و بستر بر مبنای آگاهی و شناخت باشد.

وی ادامه داد: نقش و نحوه تعامل ما در فضای مجازی بر مبنای تعهد و اخلاق به شیوه ای که هر کاربر دارای سبک زندگی مجازی درستی باشد؛ با سواد فضای مجازی نگرش و شناخت درستی از دنیای مجازی کسب خواهیم کرد و ارتباطات و تعاملات ما سواد محور خواهد شد و خواهیم توانست شبکه های اجتماعی مجازی را برای زندگی مجازی برای توسعه دامنه ارتباط و تعامل و برای رسیدن به هدف و موفقیت آگاهانه انتخاب کنیم و سالم و سازنده در دنیای مجازی به فعالیت بپردازیم.

صابری اظهار داشت:  برای ارتقای فرهنگ تعامل با شبکه های اجتماعی و داشتن سبک زندگی مجازی مطلوب دراین نوع بسترها باید نگاه به شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار و پلتفرم ارتباطی و تعاملی صرف به عاملی مؤثر در افکار و رفتار به ابزار تاثیر گذار در شکل گیری فرهنگ زندگی مجازی توسعه یابد.

وی بیان کرد: به دلیل متحول شدن زندگی در عصر دیجیتال و به دلیل تأثیر و کاربرد همه جانبه فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی ارائه دهنده و ترویج دهنده الگوهای تعاملی و ارتباطی شده اند و با تأثیر گذاری بر نگرش و رفتار سبب شکل گیری سبک های زندگی مجازی و فرهنگ های مجازی شده اند که اگر ماهیت و هدف شبکه های مجازی سالم و شناخته شده نباشد و تعامل کاربران ناآگاهانه و بدون هدف مشخص باشد مشارکت در شبکه های اجتماعی مجازی زندگی افراد و ساختارهای جامعه را از ابعاد مختلف تهدید خواهد کرد.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: اگر تعامل ناآگانه باشد، همسو با آن سبب ترویج ضد ارزش ها، الگوهای فکری نادرست، اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی و بسیار آسیب ها که فرهنگ، پیشرفت، اخلاق و امنیت فرد و جامعه را تهدید خواهد.

وی  ادامه داد: از این نظر لازم است که شبکه های اجتماعی به عنوان یک پدیده عصر دیجیتال که می تواند فرهنگ، پیشرفت، امنیت، اخلاق و رفتار را تحت تأثیر قرار دهد، مورد تحلیل و برنامه ریزی قرار گیرد و بر مبنای این نقش مهم و دامنه تأثیر گسترده بسترسازی ارتقای سطح زندگی در شبکه های اجتماعی مجازی صورت بگیرد.

این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: شبکه های اجتماعی مجازی با مجموعه ای گسترده از کاربران و محتواهای متنوع و همچنین محیط ارتباطی با قابلیت ها و امکانات مطلوب تبدیل به بستری شده تا افراد در سنین و جایگاه اجتماعی مختلف در این پلتفرم گرایش به مشارکت دارند، محیطی که با توسعه هوشمندسازی و زندگی دیجیتالی تأثیرات و نفوذ گسترده تری پیدا خواهد کرد؛ لذا آمادگی فکری و روانی هر فرد و جامعه ای با این محصول پیشرفت امری لازم و ضروری است.

وی بیان کرد: هر تکنولوژی با داشتن سواد ابزار توسعه و در صورت عدم سواد عامل آسیب و بحران می شود؛ وقتی یادگیری زندگی با تکنولوژی امری ضروری است و استفاده کردن از امکانات و خدمات مجازی در عصر جدید برای مدیریت زندگی  لازم است باید آموزش فضای مجازی مبتنی بر ساختارهای استاندارد هدف شود.

عضو انجمن سواد رسانه ای ایران تصریح کرد: آموزش به شیوه ای درست و نتیجه بخش اصولی ترین راه تعامل با دنیای مجازی با شبکه های اجتماعی مجازی است؛ سواد فضای مجازی بهتر و مؤثرتر از هر راهکار می تواند سبب سالم سازی و توسعه امکانات و خدمات مجازی شود.

شبکه های اجتماعی، امکان و بستری برای تعامل و ارتباط در دنیای مجازی پلتفرمی که به دلیل ساختار متنوع خدمات دهی و گرایشی که افراد به دلایل و اهداف مختلف به این مدل های ارتباطی دارند، توانسته بخش عمده ای از زندگی در دنیای مجازی شود و از جنبه های مختلف علاوه بر خدمات دهی در افکار و رفتار کاربران نیز تاثیر بگذارد و سبب شکل گیری ساختارهای ارتباطی و تعاملی جدیدی شود.

وی بیان کرد: وقتی جامعه دانش و اخلاق مجازی در آن رشد کند، ظرفیت و توانایی استفاده صحیح از امکانات فضای مجازی را خواهد داشت و می تواند در مسیر پیشرفت و موفقیت از فناوری بهره ببرد .

صابری اظهار داشت: ارتقای سطح سواد مجازی برای داشتن سبک زندگی مجازی درست در شبکه های اجتماعی مجازی امری لازم و ضروری است و غفلت از نقش تأثیر گذار این نوع پلتفرم ها از جنبه های مختلف در افراد و جامعه سبب بحران و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری می شود.

وی بیان کرد: آسیب ها و معضلاتی که علاوه بر ناسالم کردن محیط مجازی در زندگی واقعی نیز تاثیر می گذارد و محیط جامعه را ناسالم خواهد کرد؛ این امر سبب شکل گیری افکار رفتارهایی مغایر با ارزش های انسانی می شود.

این کارشناس رسانه ادامه داد: از این نظر پلتفرمی با این دامنه گسترده تاثیر در ابعاد مختلف نیازمند مدیریت و سالم سازی است؛ مدیریتی با هدف ارتقای نحوه فعالیت و خدمات دهی شبکه های اجتماعی مجازی و ارتقای سطح سواد تعاملی کاربران برای رسیدن به سبک زندگی درست بر مبنای فناوری مدیریتی که سبب شود هر کاربر با دانش و اخلاق در شبکه های اجتماعی مجازی زندگی کند.

منبع: فارس

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =